bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Barcinie

Zespół Szkół w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Barcinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera część plików w formacie PDF. Są to między innymi skany dokumentów, które szkoła posiada w wersji papierowej lub też zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. W miarę możliwości będziemy dokładać starań, by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Wolska - dyrektor.
 • E-mail: 5184127@zsbarcin.onmicrosoft.com
 • Telefon: 52 383 29 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie
 • Adres: Zespół Szkół w Barcinie, ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
 • E-mail: sek.sp@zsbarcin.pl
 • Telefon: 52 383 25 86

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Barcinie, ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do głównego wejścia prowadzi podjazd, korytarze są przestronne, w szkole znajdują się toalety przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych, na stanie znajduje się schodołaz, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą przemieszczać się pomiędzy piętrami. Niedaleko szkoły (przy Hali Widowiskowo - Sportowej) znajduje się parking z wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych miejscami.

Zespół Szkół w Barcinie, ul. Polna 1, 88-190 Barcin

Obiekt jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek zaopatrzony jest w dwa podjazdy, szerokie korytarze i toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy i schodołazu sprawia, że osoby na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości dotarcia na pierwsze i drugie piętro.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Opublikował: Halina Pietrzak
Publikacja dnia: 03.02.2021
Podpisał: Halina Pietrzak
Dokument z dnia: 30.03.2020
Dokument oglądany razy: 437